Metodologia

Metodologia socioafectiva

Entenem per metodologia socioafectiva la combinació de la transmissió d’informació amb la vivència personal. L’enfocament socioafectiu parteix del treball de l’empatia, el sentiment de concordança i correspondència amb l’altre, que permet desenvolupar la seguretat i confiança amb un mateix, així com l’habilitat comunicativa verbal i no verbal.

Metodologia participativa

La metodologia participativa, intenta assegurar que dins del grup es generen dinàmiques i actituds respectuoses amb la diversitat de ritmes i necessitats. D’aquesta manera, garantim que totes les veus puguin expressar-se, i afavorim, així, un funcionament actiu en l’aprenentatge.

3.3 Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu fa de la heterogeneïtat en el grup una oportunitat de creixement, fomentant les habilitats per a la transformació positiva dels conflictes (treball en equip, capacitat de resoldre problemes, creativitat, comunicació, presa de decisions o adaptació al canvi).

Els monitors com a referents educatius

Entenem el rol de les persones monitores com a acompanyants dels infants i joves en el seu procés d’aprenentatge, respectant els seus ritmes i interessos. Sabem que l’ensenyament més potent és l’exemple i és per això que el nostre equip de monitors està format per persones compromeses en l’educació i la transformació social. Vetllem per assegurar un bon funcionament democràtic entre l’equip que serveixi com a model de relació per als més petits. Fomentem un contacte obert i proper amb les famílies per a fer-los partícips del procés que viuen les seves filles i fills i poder conèixer de forma més àmplia les situacions personals de cada infant i jove.

Educació verda

Considerem el contacte amb la natura beneficiós per el desenvolupament cognitiu, emocional i físic dels infants i joves. La nostra experiència ens demostra que aquest contacte ajuda a fomentar la creativitat, l’entusiasme per el descobriment, el joc espontani i l’adquisició d’habilitats personals.

Coneixement situat

Volem posar en valor els sabers i les experiències que formen part de la cultura local, sovint poc valorada. Cada entorn té unes característiques que influeixen en els seus habitants. Volem convidar als infants i joves, en la mesura de les seves possibilitats, a identificar quin són aquests trets diferenciadors del seu entorn i valorar la seva riquesa.